1,152,349
ราย

ผู้สมัครจิตอาสากับสภากาชาดไทยทั้งหมด
  เครดิต : ช่อง 3 ข่าว 3 มิติ  
 
ปีแห่งการระดมพลังจิตอาสา
     สภากาชาดไทย ดำเนินงานเป็นองค์กรปลุกจิตวิญญาณของอาสาสมัครให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตอาสา และเป็นองค์กรผู้นำด้านอาสาสมัครของประเทศ ที่ประชาชนเชื่อถือ และอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
 
“ จิตอาสา เป็นต้นกำเนิดและเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน
     และการขับเคลื่อนการพัฒนาของสภากาชาดไทย ”
 
     สำหรับ ปี พ.ศ. 2558 สภากาชาดไทยได้จัดโครงการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ภายใต้ชื่องาน“สภากาชาดไทย : การพัฒนาระบบอาสาสมัคร เพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทย” ในงานนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 60 พรรษา และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ และอาสาสมัคร ทั้งยังเป็นการระดม และเชิญชวนผู้มีจิตอาสาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย
 
มาทำความรู้จักกับ “สภากาชาดไทย”
     สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ที่ได้รับความไว้ใจ และความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป ดำเนินการ
ตามหลักมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล 7 ประการ อันได้แก่ มนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล ด้วยพลังประชาชนที่มีจิตอาสา และจิตสาธารณกุศล ในการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งประเทศ ให้มีความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
สภากาชาดไทยในฐานะองค์กรผู้นำอาสาสมัคร
     ผลักดัน กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น ให้คนไทยมีจิตใจที่โอบอ้อมอารี มีน้ำใจ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ซึ่งจะนำพาให้สังคมนั้น เกิดความรัก ความสามัคคี ความสงบสุข พลังชุมชน และเป็นสังคมที่น่าอยู่
 
“ ปันน้ำใจ...ปันรอยยิ้ม...ปันความสุข ”
 
ทำอย่างไร “ถึงจะเข้ามาเป็นจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ?
     กาย+ใจ เดินเข้ามาที่ สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ
แจ้งความจำนงพร้อมแสดงบัตรประชาชน+หมายเลขโทรศัพท์ หรือ สามารถสมัครผ่านระบบ online ของสภากาชาดไทยได้ตลอด 24 ชม
 
เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย แล้วได้อะไร ?
- ได้บุญ และกุศลอันยิ่งใหญ่
- ได้รอยยิ้ม
- อิ่มเอมใจ
- ภาคภูมิใจ
- ได้เพื่อน
- ช่วยเหลือชุมชน และสังคมน่าอยู่
- สังคมดี สามัคคี มีความสุข
- ได้คนดี เติมเต็มที่ว่างในสังคม
     สภากาชาดไทย มีบทบาทผลักดันให้เกิดจิตอาสาขึ้นในสังคมในวงกว้าง เพื่อให้คนไทยมีน้ำใจต่อกัน แสดงความเอื้ออารีต่อกัน
ช่วยเหลือกันอย่างไม่หวังผลตอบแทน และมีผู้เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม เป็นการยกระดับคนในชาติให้มีจิตสาธารณะ และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
 
“ คืนความสุขกลับสังคมไทย ”
 
 

© 2015  Thai Red Cross Chapters Administration Office. All Rights Reserved.